Sabtu, 1 September 2012

KESAN PEMBELAJARAN AKTIF TERHADAP KONSEP PENOLAKAN MURID-MURID PERIBUMI TAHUN TIGA

ZUNARIAH MAHAMAD, PhD
JAAFAR SULAIMAN
SABRI AWANG SOF
Jabatan Matematik, IPG Kampus Kota Bharu
Abstrak
Kajian ini merupakan projek kolaborasi dengan guru Matematik sekolah Orang Asli di negeri Kelantan. Tujuan utama kajian adalah untuk menerokai cara pengajaran yang sepadan dengan keperluan pembelajaran murid Orang Asli dan memupuk suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Objektif kajian ini secara khususnya adalah: (a)  meningkatkan konsep penolakan murid-murid peribumi melalui pembelajaran aktif dan (b) memotivasikan murid peribumi mempelajari matematik melalui pembelajaran aktif. Kelas Tahun 3 menjadi sasaran dalam kajian ini melibatkan enam orang murid. Pengajaran guru menggunakan bahan manipulatif iaitu Blok Dienes, Carta Nilai Tempat dan Straw yang dikendalikan sendiri oleh murid secara berpasangan. Dapatan kajian diperolehi melalui pemerhatian dan rakaman video tingkah laku murid semasa aktiviti berlangsung. Dapatan menunjukkan keselesaan murid berinteraksi sesama sendiri, membantu pasangannya dan bertindakbalas jika rakan membuat kesilapan. Walaupun hanya empat murid sahaja dapat menyempurnakan latihan dengan lengkap tetapi kesungguhan mereka menyiapkan latihan menunjukkan bahawa pembelajaran aktif yang dilaksanakan mampu meningkatkan konsep penolakan dan meransang minat mereka untuk belajar. Kajian ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa murid lebih seronok belajar tanpa terlalu banyak arahan guru kerana murid peribumi ini mendengar arahan tetapi sukar untuk mengikut peraturan. Kepelbagaian kaedah pengajaran perlu difikirkan bagi mewujudkan pembelajaran yang bermakna kepada murid Orang Asli ini.
Pengenalan
Peningkatan kualiti pendidikan kaum peribumi merupakan keprihatinan kebangsaan yang sentiasa ditekankan oleh semua lapisan masyarakat pendidik di Malaysia.  Secara umum, masyarakat peribumi Malaysia mempunyai pelbagai budaya unik yang masih kurang difahami oleh masyarakat bukan peribumi.   Justeru itu, usaha gigih daripada kaum pendidik sangat diperlukan untuk mengkaji keperluan pembelajaran murid-murid Orang Asli secara mendalam.  Hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah murid-murid peribumi juga mempunyai keperluan pembelajaran yang pelbagai.  Kepelbagaian keperluan ini perlu diambil kira untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif untuk murid-murid peribumi ini
Latar belakang Kajian
Kajian ini merupakan kolaborasi antara pensyarah Matematik Institut Perguruan Kampus Kota Bharu dengan guru Matematik sekolah orang asli di hulu Kelantan. Sekolah ini terletak sejauh 130 km daripada Bandar Kota Bharu dan terdapat duabelas orang guru serta tujuh kakitangan di bawah kepimpinan seorang guru besar yang telah berpengalaman berkhidmat selama sepuluh tahun di sekolah tersebut.  Terdapat enam kelas terdiri dari tahun satu hingga enam. Setiap kelas mengandungi 11 sehingga 26 orang murid merangkumi  129 murid kesemuanya. Murid-murid orang asli di sekolah ini terdiri daripada suku kaum Jahai yang mendiami tiga buah kampung dipersekitaran sekolah. Seramai 119 orang murid ditempatkan di asrama bersebelahan dengan sekolah manakala 20 yang lain diangkut ke sekolah dengan kenderaan  Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) dari rumah masing-masing setiap hari. Walaupun demikian, kehadiran mereka adalah sekitar 50 peratus sahaja disebabkan rumah keluarga mereka berdekatan dengan sekolah.
Tujuan Kajian
Tujuan utama kajian ini adalah untuk menerokai kaedah pengajaran dan pembelajaran Matematik yang sepadan dengan keperluan pembelajaran murid-murid Orang Asli dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat memupuk suasana pembelajaran yang menyeronokkan untuk murid-murid Orang Asli. Secara khususnya objektif kajian adalah,
·        Meningkatkan konsep penolakan murid-murid peribumi melalui pembelajaran aktif
·        Memotivasikan murid-murid peribumi mempelajari matematik melalui pembelajaran aktif
Manakala persoalan kajian pula adalah,
·          Adakah konsep penolakan murid-murid peribumi meningkat melalui pembelajaran aktif?
·          Adakah motivasi murid-murid peribumi mempelajari matematik meningkat melalui pembelajaran aktif?
Kepentingan Kajian
Usaha perlu dilakukan bagi memastikan murid-murid peribumi tidak ketinggalan dalam Negara mengejar arus perdana. Berdasarkan kepada pencapaian murid-murid di sekolah ini yang agak ketinggalan iaitu tidak ada murid yang lulus kesemua lima subjek dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), mereka cuma lulus sebahagian subjek sahaja. (Nota perbincangan dengan Penolong Kanan 1, 28 Februari 2011).  Keadaan ini merupakan cabaran besar kepada para guru di sekolah bagi meningkatkan pencapaian kelulusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) sekolah amnya dan pencapaian murid peribumi khususnya.
Fokus Kajian
Pendekatan utama dalam pelaksanaan penyelidikan ini ialah permuafakatan di antara guru-guru Matematik sekolah tersebut dan pensyarah-pensyarah Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu. Perjumpaan pertama dengan Gurubesar dan warga sekolah diadakan pada 28 Februari 2011 (Isnin), seterusnya diikuti pengajaran secara kolaborasi bersama guru Matematik setiap bulan bermula April hingga Julai 2011. Sebanyak tiga siri perbincangan profesional dilaksanakan pensyarah di sekolah dan satu perbincangan profesional oleh guru-guru Matematik di kampus IPG. Dalam setiap perbincangan, secara berkolaborasi, para pensyarah dan guru akan (a) merancang pelajaran bersama; (b) melaksanakan pengajaran bilik darjah secara berpasukan; (c) mendokumentasi kesan-kesan pengajaran; (d) menilai keberkesanan pengajaran yang dilaksanakan; dan (e) mencadangkan tindakan susulan untuk penambahbaikan pengajaran seterusnya. Perbincangan pertama di antara guru Penolong Kanan dan guru-guru Matematik telah mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid peribumi ini. Hasil pemerhatian semasa pengajaran dan pembelajaran Matematik juga membantu pasukan kajian melihat masalah murid peribumi secara jelas. Pasukan kajian mendapati murid peribumi masih lagi sukar untuk menyelesaikan soalan penambahan nombor bulat dengan mengumpul semula walaupun mereka berada di Tahun Empat (Rekod Video1, 28 Februari 2011).  Lawatan ke kelas Tahun Tiga pula mendapati, mereka masih tidak mengenal nombor (2 orang), tidak dapat membilang mengikut urutan (4 orang) dan tidak dapat mengenal aplikasi operasi (5 orang). (Nota pemerhatian Zunariah,28 Februari 2011). Perbincangan mendalam dengan empat orang guru Matematik yang dijemput ke Kampus IPG Kota Bharu pada 20 April 2011 mengenalpasti beberapa aspek yang perlu difokuskan dalam pengajaran dan pembelajaran murid peribumi ini. Di antaranya, (a) mengenalpasti matlamat pengajaran guru, (b) merancang aktiviti pengajaran, (c) menyediakan bahan pengajaran, (d) melaksanakan pengajaran dan tindakan, (e) membuat pemerhatian kesan tindakan dan (f) menilai kesan tindakan ke atas pembelajaran murid.
Pasukan Pengajaran
Kajian ini melibatkan tiga orang pensyarah yang berpengalaman selama 16 tahun, 24 tahun dan 34 tahun dari Jabatan Matematik dan seorang guru yang berpengalaman selama 10 tahun mengajar Matematik Tahun Tiga di sekolah tersebut.
Tajuk Pengajaran dan Pembelajaran
Semasa lawatan profesional kedua pada bulan Mei 2011, guru memberikan pengajaran tajuk penambahan tanpa mengumpul semula. Menurut pengalaman guru tersebut, masalah utama tajuk ini bagi murid orang asli ialah menentukan nilai tempat berdasarkan nombor yang diberikan,
Contoh :  Susun nombor tiga digit mengikut nilai tempat:  321

Rajah 1 Tiang Nilai Tempat dan Manik

Pemerhatian/ Aktiviti Murid
Murid meletakkan manik ke dalam tiang berdasarkan arahan guru dan bergantung sepenuhnya kepada arahan guru. Murid dilatih untuk menunjukkan jawapan yang tepat tanpa diberi peluang berfikir manakala guru tidak menunjukcara bagaimana dan mengapa manik perlu berada di tiang-tiang pertama, kedua dan ketiga. (Nota dari pemerhatian Zunariah, 15 Mei 2011). Kesukaran juga dialami oleh murid untuk mendengar arahan guru yang berbentuk lisan, guru perlu mengulang arahan berkali-kali semasa menyuruh murid memasukkan manik ke tiang-tiang berkenaan. (Nota pemerhatian Jaafar, 15 Mei 2011). Berdasarkan pemerhatian pasukan pensyarah dan perbincangan dengan guru terbabit dicadangkan guru menggunakan Blok Dienes dan Carta Nilai Tempat pada pengajaran seterusnya.
Langkah Mengatasi
Pengajaran guru menggunakan carta nilai tempat bermula dengan guru menyuruh murid memasukkan nombor yang terlibat ke atas carta dan membaca nilainya. Contohnya,
Ra
Pu
Sa
00
0
-
2
3
5
200
30
5
Dua ratus
Tiga puluh
Lima
Rajah 2 Carta Nilai Tempat
Hasil pemerhatian, didapati murid telah dapat menyebut nombor dengan nilai yang betul sepertimana yang diletakkan dalam carta nilai tempat. Selepas masalah ini diatasi, kemahiran seterusnya adalah  penolakan tanpa mengumpul semula dan dengan mengumpul semula. Pengajaran untuk tajuk ini melibatkan pasukan pensyarah dan guru bagi mengenalpasti kefahaman konsep penolakan diperolehi oleh murid-murid peribumi.
Cabaran Pelaksanaan Tindakan
Lawatan pertama ke sekolah kajian, pasukan pensyarah diberi taklimat tentang latar belakang suku kaum Jahai.  Suku kaum ini sukar menerima perubahan, suka menggunakan bahasa mereka sendiri, berpuak-puak, malas bekerja. Manakala kehadiran murid ke sekolah pula secara ‘berombak’ (kehadiran tidak menentu) menyebabkan ingatan sukar untuk kekal lama. (Nota perbincangan dengan Penolong Kanan 1, 28 Februari 2011). Seterusnya menurut maklumat yang disampaikan oleh guru yang mengajar Tahun Tiga pula adalah, murid kurang memahami tujuan ke sekolah, kecenderungan bermain, penggunaan bahan maujud hanya kekal pada satu hari sahaja kerana apabila digunakan seterusnya, guru perlu mengulang kembali aktiviti yang telah dibuat hari sebelumnya. (Nota perbincangan guru Matematik Tahun 3, 20 April 2011).
            Pada lawatan kedua ke sekolah, pasukan pensyarah telah membawa Blok Dienes dan Carta Nilai Tempat untuk digunakan dalam pengajaran penolakan nombor bulat tanpa dan dengan mengumpul semula. Pada awal pengajaran, guru menunjukkan secara demonstrasi penggunaan Blok Dienes dan Carta Nilai Tempat. Penerangan guru tentang nilai tempat kepada murid-murid kurang mendapat perhatian mereka, hanya seorang dua yang menjawab pertanyaan guru dan yang lain hanya memerhati serta berbual sesama sendiri (Rekod Video2, 15 Mei 2011). Langkah seterusnya, murid dibahagikan kepada empat kumpulan yang terdiri dari dua dan tiga murid setiap kumpulan. Setiap kumpulan diberikan sekotak Blok Dienes dan satu Carta Nilai Tempat. Guru memberi arahan di mana setiap kumpulan perlu meletakkan Blok Dienes ke dalam Carta Nilai Tempat semasa proses membuat penolakan,  murid mendengar arahan tetapi kurang mengikut peraturan yang diterangkan oleh guru. (Rekod  Video3, 15 Mei 2011). Pemerhatian pasukan pensyarah mendapati hanya enam (6) murid sahaja yang menunjukkan sikap positif untuk belajar, manakala yang lain masih bersikap pasif tanpa menghiraukan aktiviti yang dibuat oleh rakan-rakan mereka. Keenam-enam murid ini dikenalpasti sebagai kumpulan sasaran untuk pengajaran dan pembelajaran selanjutnya.
Pelaksanaan Tindakan dan Kesannya
Selepas melihat situasi pengajaran dan pembelajaran yang sukar diikuti oleh murid, perbincangan dijalankan antara pasukan pensyarah dengan guru terbabit. Pengubahsuaian pelaksanaan pengajaran secara professional dirancang di mana pembelajaran aktif diterapkan dalam pembelajaran murid. Pembelajaran aktif merujuk kepada teknik di mana murid melakukan lebih daripada sekadar mendengar dan memerhati.  Murid MELAKUKAN sesuatu termasuk penemuan, pemprosesan, dan menggunakan maklumat. Pembelajaran aktif  "berasal dari dua andaian asas: (i) pembelajaran secara semula jadi berusaha aktif dan (ii) bahawa orang yang berlainan belajar dalam cara yang berbeza" (Meyers dan Jones, 2003).
Langkah Pertama
Pada 16 Mei 2011, pengajaran dan pembelajaran dimulakan dengan pembahagian Carta Nilai Tempat dan Blok Dienes kepada kumpulan murid yang terdiri daripada dua dan tiga orang. Seterusnya pensyarah dan guru mengedarkan soalan dalam bentuk lembaran kerja kepada seorang murid setiap kumpulan. Mereka dikehendaki melengkapkan jawapan dalam lembaran kerja dengan menggunakan Blok Dienes dan Carta Nilai Tempat bagi membuat pengiraan. Guru menunjukkan demonstrasi kepada setiap kumpulan bagaimana penolakan nombor bulat tanpa mengumpul semula dapat dilakukan.
Contohnya, 

Secara berpasangan, murid melakukan aktiviti di mana mereka perlu mencari Blok Dienes yang sesuai dengan nilai nombor dalam soalan dan membilang Blok Dienes yang perlu dibuang dan seterusnya mencatatkan nilai yang tinggal. Aktiviti ini dibuat berulang kali sehingga selesai lembaran kerja yang mengandungi lapan soalan. Daripada enam orang murid yang diperhatikan, hanya empat orang murid sahaja yang betul-betul berusaha melaksanakan aktiviti ini secara bersungguh-sungguh. (Nota pemerhatian Zunariah, 15 Mei 2011).
Kesan daripada aktiviti kepada pengajaran guru adalah, aktiviti murid sesama mereka lebih digemari berbanding dibuat bersama guru. Murid lebih gembira bercakap sesama mereka dengan loghat suku kaum mereka sambil melakukan aktiviti. Walaupun mereka mengambil masa yang lama, tetapi mereka dapat menunjukkan jawapan yang tepat apabila diminta oleh guru (Nota pemerhatian Zunariah, 16 Mei 2011).  Kajian ini menunjukkan pembelajaran menjadi lebih berkesan apabila murid melibatkan diri dalam pembelajaran aktif. Walaupun masih ada di antara murid yang bermain dan bergurau tetapi masih terkawal kerana apabila ditegur oleh guru, mereka menyambung balik tugasan mereka dengan mengira Blok Dienes. (Nota pemerhatian Jaafar, 16 Mei 2011). Menurut Kamaruddin (2007), pembelajaran aktif dapat dibentuk dengan menggunakan kaedah dan teknik pelbagai serta bersesuaian dengan murid.
Langkah Kedua
Pengajaran dan pembelajaran seterusnya pada lawatan ketiga pasukan pensyarah adalah berhubung dengan tajuk penolakan dengan mengumpul semula. Pada kali ini, kehadiran murid adalah berkurangan di mana hanya terdapat 15 orang murid sahaja. Set induksi yang dibuat oleh guru adalah seperti berikut:
·        Semua murid dikehendaki berdiri,
·        Guru bertanya “ 5 buang 2 jadi berapa?”.
·        Murid yang dapat menjawab dengan betul dibenarkan duduk.
·        Manakala murid yang tidak memberikan jawapan, guru menunjukkan bilangan jari (5) dan ditutup (2) untuk ‘buang’, kemudian bilang jari yang tinggal.
Guru meneruskan pengajaran dengan memberi penerangan, “penolakan bermaksud digit besar tolak digit kecil”. Ada di antara murid yang tidak melihat ataupun mendengar penerangan guru, seterusnya guru menunjukkan contoh konsep penolakan dengan melukis bentuk-bentuk bulat dan memangkahnya apabila ditolak, dan membilang jumlah yang tidak dipangkah sebagai hasil tolak. Sepertimana pengajaran sebelum ini, murid hanya diam mendengar dan kurang memberi respons kepada soalan guru.
Langkah Ketiga
Kaedah pengajaran ditukar kepada pembelajaran aktif di mana murid secara berpasangan membuat proses penolakan menggunakan straw dengan diberi kad soalan. Seorang murid akan menggunakan straw untuk membuat  pengiraan dan seorang lagi akan membacakan soalan.(Rekod Video4, 5 Julai 2011). Selepas itu, mereka bertukar posisi di mana seorang bertindak sebagai guru dengan mengemukakan soalan dan rakannya membuat pengiraan menggunakan straw dan carta nilai tempat.
Contohnya:  12 – 5 Kesan yang boleh dilihat menerusi aktiviti ini adalah, murid bertindakbalas dengan baik sekali apabila diminta menjadi guru kepada rakan mereka. Murid-murid ini gembira apabila memperolehi peluang sedemikian dan mereka berusaha untuk menghasilkan jawapan yang betul. (Nota pemerhatian Zunariah, 5 Julai 2011). Murid-murid melakukan aktiviti dengan cepat dan berlumba-lumba sesama mereka untuk menghabiskan kad soalan dalam masa yang singkat. Hanya tiga pasangan murid sahaja yang dapat menyelesaikan lembaran kerja iaitu melengkapkan jawapan dengan betul dalam lembaran kerja. Ini adalah disebabkan dua orang murid tidak hadir ke sekolah. Terdapat masalah lain apabila menggunakan straw kerana straw ringan, sukar dipegang jadi ada murid yang lebih selesa menggunakan batu-batu kecil mengantikan straw yang telah dibuka ikatannya. Masalah kedua didapati apabila menggunakan straw, ada seorang daripada mereka menggunakan straw sebagai alat menyumpit rakan yang lain. Ini kerana, ada straw yang tidak digunakan dalam pengiraan dan mereka perlu mengikat sejumlah 10 straw sahaja. Masalah ini adalah kerana murid cepat hilang tumpuan dan yang paling ketara, murid hanya membilang straw jika diletak di atas meja dan mereka tidak boleh membilang di dalam tangan atau genggaman. (Nota pemerhatian Zunariah, 6 Julai 2011).
Dapatan
Kesan daripada pembelajaran secara aktiviti berpasangan menunjukkan keselesaan murid berinteraksi sesama mereka tanpa segan dan malu. Kajian ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa murid lebih seronok belajar tanpa terlalu banyak arahan guru. Konsep penolakan yang sebelumnya sukar difahami menjadi beransur-ansur mudah, ini dikesan apabila murid ditanya “bagaimana nak tolak 17 dengan 9 (17 – 9)”, murid mengatakan “kena buka getah straw ni dulu, baru boleh tolak 9”. Ini menunjukkan bahawa mereka telah tahu nilai 7 adalah kecil dan perlu mengambil nilai dari rumah “Pu” sebelum melakukan operasi tolak. Kajian menunjukkan konsep penolakan menjadi lebih berkesan apabila murid melibatkan diri dalam pembelajaran aktif. Dalam kajian ini, walaupun hanya segelintir murid dalam kelas sahaja yang dapat mengikuti pengajaran guru tetapi melalui pembelajaran aktif, didapati lebih ramai murid beminat untuk belajar. Ini dapat dilihat melalui perbuatan mereka sama ada menolong rakan membilang straw atau membuka dan mengikat getah straw. (Rekod Video5, 7 Julai 2011).
Kesimpulan
Guru perlu mempertimbangkan pengajarannya jika murid enggan untuk mengambil bahagian di dalam aktiviti. Ini timbul daripada masalah kurang kefahaman dan rasa malu, yang selalunya tidak disedari oleh guru-guru dan murid-murid lain. Oleh yang demikian, kita perlu bertanyakan soalan: bagaimana kita boleh menggalakkan penyertaan yang lebih berkesan oleh murid yang tidak mengambil bahagian dalam aktiviti di kelas?. Memberi pasangan murid yang pandai dan lemah merupakan alternatif guru bagi menghadapi situasi seperti ini. Pembelajaran aktif membolehkan murid membangunkan personaliti sendiri dan mencipta suasana yang mereka inginkan. Terdapat beberapa dapatan yang boleh menjadi asas kepada kajian lanjutan seperti mengenal pasti kenapa murid-murid ini sukar membilang menggunakan jari dan straw yang ada dalam genggaman. Dapatan kajian juga menunjukkan pepatah cina adalah bertepatan dengan murid peribumi ini iaitu, “Saya dengar saya lupa, saya lihat saya tahu dan saya buat saya faham”. Murid peribumi itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas tersebut dengan ilmu pengetahuan. Guru juga berperanan untuk membimbing murid ini untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seharusnya murid belajar melalui pengalaman dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan pembelajaran mereka sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya dengan guru. Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau perkembangan murid dalam mempelajari sesuatu konsep.
Rujukan
Active Learning Child Care-London, UK. http://www.activelearningchildcare.co.uk/ [akses 2 Oct.2011: 22.45]
Ibrahim Md. Noh. (1993). Rupa Bentuk Matematik Dan Implikasi Terhadap Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajarannya Bagi Pelajar Luar Bandar.  Berita Matematik. No. 43, ms.14-23
Kamaruddin Hj.Husin (2007). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Meyer, C.  & Jones, T. B. (2003). Promoting Active Learning: Strategies for the College Classroom, San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan