Selasa, 28 Ogos 2012

Fun-Tastik Board: KAJIAN PEMUPUKAN MINAT PEMBELAJARAN MATEMATIK MURID ORANG ASLI DI SEKOLAH KEBANGSAN KUALA BETIS

Ros Ayu Abdullah
Siti Rahaimah Ali
IPG Kampus Kota Bharu
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk meninjau mengenai penggunaan Fun-Tastik Board sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran pembelajaran matematik di sekolah rendah orang asli di negeri Kelantan. Empat puluh orang murid dikalangan orang asli telah dijadikan sampel kajian. Data kajian ini dikumpul dengan menggunakan soalan ujian pra dan ujian post. Dapatan kajian menunjukkan bahawa murid yang lemah dapat menyelesaikan soalan darab dengan menggunakan alat Fun-Tastik Board
PENGENALAN
Matlamat pendidikan matematik rendah adalah untuk membina pemahaman mengenai konsep dan kemahiran asas dalam pengiraan bagi membolehkan mereka mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dengan berkesan (Kementerian Pelajaran, 2003). “Kemahiran mengaplikasi [pengetahuan] dalam kehidupan seharian dengan berkesan” oleh negara-negara lain, seperti Singapura (Curriculum Development and Planning, 2001) dan Amerika Syarikat (National Council of Teachers of Mathematics,2000). Menurut Siti Ana Hamdan (2007), penguasaan matematik boleh menjadi prasyarat kepada kejayaan negara mencapai negara maju yang berorientasikan teknologi maklumat. Melalui ilmu matematik pelbagai bidang ilmu lain dapat digarap dan diterjemah untuk faedah semua.
Pengajaran Guru Matematik kepada Murid Orang Asli
Dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), matematik merupakan mata muridan wajib yang dimuridi oleh setiap murid hinggalah ke peringkat tertinggi. Dalam proses yang memakan masa enam tahun untuk pendidikan rendah, murid dibimbing untuk mengembangkan kemahiran mengira melalui pemikiran kuantitatif mengikut langkah yang logik (Nik Azis, 1992). Keadaan ini memerlukan murid memahami konsep asas matematik seperti fakta asas darab di samping menghayatinya dalam kehidupan seharian.
Penguasaan kemahiran fakta asas darab menjadi keutamaan yang penting dalam pembelajaran matematik. Olahan kira tambah dan kira tolak biasanya dapat dikuasai oleh murid dengan mudah. Namun bagi olahan darab dan bahagi sering menjadi masalah kepada murid untuk memahaminya. Antara faktor yang dikenalpasti menjadi punca kepada ketidakseimbangan kefahaman ini adalah kaedah, persekitaran, dan perbezaan individu. (Fernandez, 2004).
Dalam kurikulum KBSR, kaedah pengajaran yang memusatkan murid, bahan dan berasaskan aktiviti telah menjadi fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah sejak ia dilaksanakan dalam tahun 1982. Dengan perubahan ini, kurikulum latihan perguruan di Institusi Pendidikan Guru telah diubahsuai untuk melatih guru-guru yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah dapat menguasai kemahiran pedagogi dalam melaksanakan pengajaran yang memusatkan bahan, murid dan aktiviti. .
Dalam beberapa tahun yang akan datang, semua sekolah di negara kita akan dibestarikan. Sekolah-sekolah bestari ini akan dilengkapi dengan pelbagai sumber murid dan bahan bantu mengajar yang merangkumi pelbagai media. Oleh itu, guru-guru di sekolah harus menguasai kemahiran memilih dan mengoptimumkan penggunaanya untuk mencapai dengan jayanya objektif murid yang telah dirancang. Guru-guru perlu bersedia menghadapi cabaran-cabaran dan perubahan-perubahan yang dijangkakan dari segi amalan pengurusan pembelajaran di bilik darjah khususnya dalam menguasai kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan dan juga perubahan 'mindset'nya tentang kepentingan dan peranan bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
Janting Ak Ringkai dan Jamin Nangtang( 2006) telah membuat kajian untuk mengenal  pasti pendekatan yang sesuai untuk membantu murid-murid menguasai sifir darab.  Dalam kajian ini, teknik menguasai sifir darab dengan cara melengkap grid 100 untuk membentuk Jadual Sifir Pelbagai Guna (JSPG) menjadi fokus utama kajian. Pelbagai pendekatan diperkenalkan untuk memudahkan murid melengkapkan grid 100. Kajian mendapati Bonnia, seorang murid ‘slow learner’ lebih mudah melengkapkan grid 100 dengan cara penambahan berulang. Kajian juga mendapati latih tubi yang berterusan dapat membantu Bonnia membina JSPG dengan baik.
Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa.
Menurut Caplan (2003), main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan, peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki, teka silang kata, kad-kad nombor, kad-kad bergambar, catur dan sebagainya.
Selain itu, bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Almy dan Fagen(2004) menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan. Melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin, Fein, dan Vendenberg (2003).
Jerome Singer (2007) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanak-kanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan, kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Secara ringkasnya, aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. Dalam konteks main bebas, kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai, mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Selain itu, aktiviti main yang berlainan sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu.
Tujuan kaedah bermain sambil belajar adalah untuk mendatangkan keseronokan dan hiburan di samping merangsang individu mempelajari sesuatu dengan cara yang aktif dalam keadaan tidak formal.  Kaedah ini membantu perkembangan fizikal, sosioal emosi dan mental di mana mereka juga dapat meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, dapat berintraksi dan mempelajari nilai-nilai social yang positif seperti bertolak ansur, bertimbang rasa dan lain-lain lagi. Kesab keseronokan daripada bermain dapat mempercepatkan lagi proses pembelajaran di mana maklum balas yang diberi serta merta tentang betul atau salah akan mengukuhkan lagi pembentukan satu-satu konsep (Barwell & Clarkson, 2009)
Pernyataan Masalah
Dalam latihan keguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia, guru pelatih pengkhususan matematik telah didedahkan pelbagai kaedah mengajar yang memusatkan murid , sumber-sumber pengajaran pembelajaran dan juga bagaimana menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan. Kaedah-kaedah yang dimuridi itu diharapkan dapat dicuba dan diterokai apabila mereka bertugas sebagai guru mata murid matematik di sekolah kelak. Seseorang guru juga harus mahir mengenal pasti , membuat keputusan untuk memilih bahan bantu mengajar yang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang.
Herlinda (2008) ada menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu dapat meningkatkan kefahaman murid selain dapat merangsang minat dan sikapnya yang lebih positif. Namun begitu masih terdapat ramai guru matematik yang mengajar menggunakan pendekatan ‘chalk and talk’ (Nooriza, 2001). Keadaan ini mengakibatkan murid menjadi bosan dan pengajaran kurang memuaskan.
Kualiti sesuatu muridan yang memusatkan murid amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih dan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sesebuah sekolah yang mempunyai pusat sumber yang dilengkapi bahan bantu mengajar tidak dapat membantu murid dalam pembelajarannya jika gurunya tidak mahir menggunakan bahan itu dengan berkesan.
Tujuan Kajian
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji penggunaan bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran matematik oleh guru di sekolah rendah. Kajian ini difokuskan ialah untuk :
1. Mengetahui perasaan murid sebelum dan selepas menggunakan Fun-Tastik Board sebagai alat bantu mengajar untuk menyelesaikan pendaraban dua digit dengan dua digit
2. Mengetahui kebolehan murid lemah menyelesaikan masalah darab dua digit dengan dua digit degan kaedah biasa berbanding dengan menggunakan alat Fun-Tastik Board;
3. Perbandingan tahap pencapaian murid menyelesaikan masalah darab dengan kaedah biasa dengan kaedah Fun-Tastik board
Soalan Kajian
Kajian ini cuba menjawab persoalan yang berikut :
1. Apakah perasaan perasaan murid sebelum dan selepas menggunakan Fun-Tastik Board sebagai alat bantu mengajar untuk menyelesaikan pendaraban dua digit dengan dua digit?
2. Apakah kebolehan murid lemah menyelesaikan masalah darab dua digit dengan dua digit degan kaedah biasa berbanding dengan menggunakan alat Fun-Tastik Board?
3. Apakah Tahap pencapaian murid menyelesaiakan masalah darab dengan kaedah biasa dengan kaedah Fun-Tastik Board
Batasan kajian
Kajian ini hanya melibatkan murid yang lemah dalam matamuridan matematik yang berada pada tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis, Gua Musang. Fokus kajian hanya kepada penggunaan alat Fun-Tastik Board yang bilangannya terhad dibekalkan kepada murid. Pengkaji hanya membuat pendedahan tentang kaedah ini hanya dua kali sesi pengajaran sahaja sepanjang kajian.
Kesignifikan Kajian
Dapatan kajian dapat membantu, pegawai pendidikan, pentadbir sekolah serta guru-guru tentang penggunaan Fun-Tastik Board dapat menarik minat murid. Fun-Tastik Board juga dirasakan dapat membantu murid lemah menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban. Dapatan kajian juga dapat membantu pihak penggubal kurikulum agar kaedah menggunakan Fun-Tastik Board ini boleh diterima sebagai salah satu teknik dalam menjawab soalan yang melibatkan operasi pendaraban.
Rekabentuk  dan Sampel Kajian
Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah ujikaji dengan menggunakan ujian  pensel dan kertas dengan menggunakan soalan ujian pre dan ujian post. Analisis data secara diskriptif dilakukan. Sampel kajian telah dipilih dari kalangan murid orang asli di SK Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan. Empat puluh orang murid telah dipilih sebagai sampel dimana 23 orang murid adalah perempuan dan 17 orang murid adalah lelaki . Pemilihan murid ini telah ditentukan oleh pihak pengurusan sekolah dimana kriteria pemilihan murid adalah berdasarkan murid yang lemah.
Dapatan Kajian
Profil Responden
Secara keseluruhannya, kajian ini melibatkan seramai 40 orang responden seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. 23  orang responden (57.5%) terdiri dari perempuan dan 17 orang lelaki (42.5%). Responden terdiri dari tahap 2 iaitu responden dari tahun 5 sahaja iaitu seramai 40 orang (100.0%).
Jadual 1: Profil Responden

Kekerapan
Peratus(%)
Jantina
Lelaki
Perempuan

17
23

42.5
57.5
Tahun
Tahun 5

40

100.0
Apakah perasaan murid sebelum dan selepas menggunakan Fun-Tastik Board sebagai alat bantu mengajar untuk menyelesaikan pendaraban dua digit dengan dua digit?
Dapatan  kajian yang  dijalankan ke atas 40 orang murid mendapati murid  tidak dapat menyelesaikan operasi darab dua digit dengan dua digit dengan betul menggunakan bentuk lazim. Ini kerana mereka tidak dapat menguasai kemahiran menyelesaikan masalah kerana mereka tidak menghafal sifir.
Setelah murid didedahkan kaedah menggunakan Fun-Tastik board untuk menyelesaikan operasi darab mengunakan soalan yang sama dengan sebelumnya mendapati bahawa kesemua murid dapat mendapatkan jawaban yang betul. Mereka menyatakan bahawa kaedah ini lebih mudah kerana mereka  tidak perlu menghafal sifir secara langsung. Mereka menyatakan perasaan bahawa mereka gembira dan seronok kerana dapat menyelesaikan operasi darab menggunakan kaedah dan menggunakan alat Fun-Tastik Board.
Apakah kebolehan murid lemah menyelesaikan masalah darab dua digit dengan dua digit degan kaedah biasa berbanding dengan menggunakan alat Funtastik-Board? Kajian ini telah dijalankan dengan memberikan soalan ujian pre kepada murid. Murid dikehendaki menyelesaikan operasi darab dua digit dengan dua digit menggunakan kaedah biasa yang telah diajar oleh guru mereka. Setelah selesai menjawab ujian pre, murid akan diberi pendedahan tentang cara menyelesaiakan operasi darap menggunakan Fun-Tastik Board. Tempoh masa yang diambil untuk memberi pendedahan kepada murid tentang kaedah Fun-Tastik Board adalah kurang lebih dua jam sahaja. Ujian post diberikan kepada murid. Kajian mendapati bahawa murid yang lemah ini dapat menjawab betul sekurang-kurangnya satu soalan. Ini ditunjukkan seperti jadual 2.
Jadual 2:  Skor Markah Dan Min Bagi Ujian Pre Dan Ujian Post
Skor markah
Ujian pre
Ujian post
Bil responden
Peratus (%)
Bil responden
Peratus (%)
0
40
100.0
0
0
1
0
0
2
5.0
2
0
0
5
12.5
3
0
0
3
7.5
4
0
0
3
7.5
5
0
0
4
10.0
6
0
0
6
15.0
7
0
0
7
17.5
8
0
0
5
12.5
9
0
0
2
5.0
10
0
0
3
7.5
Jumlah
        40
          40
Bagi ujian pre, terdapat 40 orang (100.0) yang mendapat skor 0 dimana  responden ini gagal menjawab kesemua item soalan manakala setelah didedahkan dengan kaedah fun-tastik board tidak ada responden yang mendapat skor 0. Ujian pre menunjukkan  tidak terdapat seorang responden yang dapat menjawab sekurang-kurangnya satu soalan betul,  manakala ujian post pula menunjukkan kesemua responden (100.0%) menjawab sekurang-kurangnya satu soalan betul . Terdapat 2 orang (5.0%) mendapat skor 10. Ini menunjukkan satu peningkatan pencapaian responden yang ketara dalam  menyelesaikan masalah pendaraban menggunakan kaedah Fun-Tastik Board.
Apakah Tahap pencapaian murid menyelesaiakan masalah darab dengan kaedah biasa dengan kaedah Fun-Tastik Board. Jadual 3 menunjukkan skor min markah ujian pre dan ujian post. Ujian pre menunjukkan skor min kumpulan ialah 0.0 dan skor min bagi ujian post pula ialah 5.65. Ini menunjukkan skor min ujian post adalah lebih tinggi dari ujian pre. Ini jelas menunjukkan terdapat  perbezaaan skor min yang ketara antara ujian pre dan ujian post. Dapatan ini dapat dirumuskan bahawa tahap pencapaian murid bagi kaedah biasa adalah sangat rendah manakala tahap pencapaian murid menyelesaiakan masalah darab dengan kaedah Fun-Tastik Board berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa kaedah Fun-Tastik Board boleh dan dapat membantu murid dalam menyelesaikan masalah pendaraban mudah.
Jadual 3:  Skor Min Markah Ujian Pre Dan Ujian Post

Ujian pre
Ujian post

Bil responden
Peratus (%)
Bil responden
Peratus (%)

Bil Responden
40
40
Skor Min
0.0
5.65Kesimpulan
Fun-Tastik Board adalah alat bantu mengajar yang dapat menarik minat dan sekali gus dapat membantu murid menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi pendaraban. Dapatan kajian Kajian ini mendapati dengan menggunakan alat fun-tastik board dapat meningkatkan minat murid yang lemah dan sederhana agar mereka tidak membenci matematik disebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah pendaraban mudah. Dengan menggunakan alat ini, murid dapat menyelesaikan operasi darab dengan jayanya. Ini memberikan impak yang besar dalam diri mereka yang matematik adalah sesuatu yang mudah. Ini dapat memotivasikan mereka untuk menyukai matematik.
BIBLIOGRAFI
Barwell, R. Clarkson (2009), Teaching and Learning Mathematics in Multilingual Classroom. In Search for Theories in Mathematics Education: Proceding of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.
Bob Perry, John Conroy. Early Childhood And Primary Mathematics: A Participative Text For Teachers. Harcourt Brace.
Curriculum Development and Planning Division (2001): Primary Mathematics Syllabus Singapore, Manistry Education Singapore.
David Perkins (1992). Smart Schools : Better Thinking And Learning For Every Child. New York : The Free Press.
Fernandez.C & Yoshida M (2004), Lesson study: A Japenese approach to Improving Mathematics Teaching And Learning. London: Lawrence Erlbaum Assiociates.
Herlinda Abdul Rahim. (2008). Penerapan unsur sejarah matematik dalam menentukan nilai pi dan kebarangkalian. Tesis Sarjana Muda. UTM Skudai: Fakulti Pendidikan.
Janting Ak Ringkai dan Jamin Nangtang, Jurnal Penyelidikan Tindakan Tahun 2006, Jilid 1/ Kerjasama IPBL dengan PPG Sri Aman dan PPDK Serian, JPN Sarawak di bawah KPKIPBL, ms:102-110.
Kementerian Pendidikan Malaysia (2003), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 1 Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum.
Ministry Of Education Malaysia (1997). Smart School Flagship Application : The Malaysian Smart School : A Conceptual Blueprint.
Mohd Rashidi Mat Jalil. (2008). Keberkesanan kaedah petak sifir dalam penguasaan fakta asas darab dan mencari hasil darab dan bahagi dalam matematik tahun 4: Satu kajian di SK Felda Tenggaroh 1, Mersing, Johor. Tesis Sarjana Muda. UTM Skudai: Fakulti PendidikanOrton, A.(1992). Learning mathematics : Issues, Theory And Classroom Practice (2nd ed. London : Cassell.
Nik Azis Nik Pa. (1992). Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
NCTM (2000) Principles and Standard for school Mathematics, Reston Va’ Author
Skemp, R.R. (1989 ). Mathematics In Primary School. London : Routledge.
Siti Ana Hamdan. (2007). Penggunaan bahan bantu mengajar guru pelatih matematik. Sarjana Muda. UTM Skudai: Fakulti Pendidikan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan